subsidie energiecrisis
09 jan 2023

Vraag je energiesubsidie aan

 

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking zo goed als mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed via het decreet van 23 december 2022 tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven. Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze subsidie is aan te vragen via ons, Vlas|Sportiv (zie verder). Ten tweede wordt 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.

Hieronder vindt jouw club alle informatie over de subsidie voor sportclubs die te maken hebben met stijgende energiefacturen en hiervoor, via Vlas|Sportiv, een subsidie willen aanvragen.

Voor welke sportclubs is de energiesubsidie bedoeld?

De energiesubsidie wordt enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 • 1° de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon (zie verder) staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/of de aan sport gerelateerde infrastructuur.
 • 2° de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur.
 • 3° de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
 • 4° de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in;
 • 5° de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

De subsidie is dus enkel bedoeld voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de energierekening en die effectief stijgende energiefacturen hebben. Dus niet voor bijvoorbeeld sportclubs die stijgende huurprijzen moeten betalen (voor infrastructuur die ze huren van een school, lokale overheid of privé-eigenaar), maar niet zelf instaan voor het betalen van de energiefactuur;

De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen of aan sportclubs met rechtspersoonlijkheid.

Let wel: er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiëring in het kader van de energiecrisis. Indien een sportclub bij meerdere sportfederaties is aangesloten, mag ze de subsidie slechts één keer aanvragen. 

 

Wat is een sportgerelateerde rechtspersoon, en waarom wordt dat vermeld?

Omdat voor sommige sportclubs de energiefacturen worden betaald door de sportgerelateerde rechtspersoon, en omdat dit concrete impact heeft op de sportclub zelf, kunnen ook de energiefacturen die betaald worden door de sportgerelateerde rechtspersoon mee in rekening worden gebracht. De subsidie wordt toegekend aan de sportclub zelf.

Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die een rechtstreekse en aantoonbare relatie heeft met de sportclub ten behoeve van de sportieve werking. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub is opgericht en daarmee is verbonden, teneinde een commerciële, fiscale en/of operationele optimalisatie van de werking van die sportclub te realiseren.

Een voorbeeld hiervan is een sportclub die het bezit en beheer van zijn infrastructuur in een afzonderlijke rechtspersoon heeft ondergebracht, ten behoeve van de sportieve werking.

In het geval een sportgerelateerde rechtspersoon betrokken is:

 • wordt de aanvraag ingediend door de sportclub, die is aangesloten bij de sportfederatie;
 • wordt de subsidie toegekend aan de sportclub, die is aangesloten bij de sportfederatie.

 

Welke bewijsstukken en verantwoording moet mijn sportclub voorzien?

De sportclub bezorgt bij de subsidieaanvraag

 • ofwel een jaarlijkse energieafrekening 2022 en een jaarlijkse energieafrekening 2021 van de sportclub of de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon;
 • ofwel een voorschotfactuur van een maand in 2022 en een voorschotfactuur van dezelfde maand in 2021 van de sportclub of van de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon.

De sportclub toont dus de meeruitgaven (2022 ten opzichte van 2021) aan waarmee die door de stijgende energiekosten geconfronteerd wordt. In geval van een jaarlijkse energiefactuur wordt de jaarlijkse energieafrekening van 2022 vergeleken met de jaarlijkse energieafrekening van 2021. In geval van een voorschotfactuur wordt de factuur van een maand in 2022 vergeleken met een factuur van dezelfde maand in 2021, en wordt het maandelijkse verschil vermenigvuldigd met 12. Er worden geen afrekeningen of voorschotfacturen van 2023 aanvaard.

Zowel de energiefacturen van de sportinfrastructuur zelf, als van de aan sport gerelateerde infrastructuur (bvb. kleedkamers, parking, kantine, …) komen in aanmerking.

In geval een energiesubsidie wordt toegekend: er is geen verplichting of rapportering op vlak van de besteding van de subsidie. De sportclub mag de subsidie dus vrij besteden. 

Wat is de timing?

De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via jullie sportfederatie SPORTIV, een subsidieaanvraag in. Wij dienen als sportfederatie namens jullie tegen 15 maart 2023 een aanvraag in bij Sport Vlaanderen. Wij kunnen als sportfederatie controles doen of extra informatie of duiding opvragen. Bijvoorbeeld om zeker te zijn dat de sportclub aan de voorwaarden voldoet of om eventuele ontbrekende informatie op te vragen.

Sport Vlaanderen zal op basis van de aanvragen van de sportclubs van alle erkende sportfederaties de subsidies berekenen. Sport Vlaanderen heeft daarbij een totaalkrediet van 3 miljoen euro ter beschikking dat integraal aan de sportclubs wordt toegekend, via de sportfederaties.

Wij keren de subsidie zo snel als mogelijk uit, nadat we het bedrag van Sport Vlaanderen ontvangen hebben.

Hoe wordt de subsidie per sportclub berekend?

De subsidie is afhankelijk van het aantal sportclubs (en hun aangetoonde meeruitgaven) dat een subsidieaanvraag indient. De subsidie wordt door Sport Vlaanderen berekend over alle sportclubs, die in aanmerking komen en tijdig een aanvraag hebben ingediend, overheen alle sporten en sportfederaties,. De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 20 procent van 3 miljoen euro wordt gelijk verdeeld onder de sportclubs die in aanmerking komen. Dat betekent: voor elke sportclub die voldoet, wordt eenzelfde basissubsidiebedrag voorzien.
 • 80 procent van 3 miljoen euro wordt toegekend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sportclub in kwestie wordt bepaald op basis van de grootte van de meeruitgaven van die sportclub ten opzichte van de totale grootte van de meeruitgaven bij alle sportclubs, die voldoen aan de voorwaarden. Dat betekent: hoe groter de meeruitgaven van de sportclub, hoe groter het subsidiebedrag dat aan die sportclub wordt toegekend (bovenop het basissubsidiebedrag (uit 1.)).

De energiesubsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro.

Hoe moet ik een aanvraag indienen?

De subsidie kan aangevraagd worden via info@sportiv.be tegen uiterlijk 15 februari 2023 om 23u59. De bewijsstukken moeten mee ingediend worden. Dat mag bijvoorbeeld via een scan.

Wat moet er zeker in je aanvraag-email ?

 1. Naam Sportclub
 2. Lidnummer bij Vlas|Sportiv
 3. Rekeningnummer van de sportclub
 4. Naam, email en telefoonnummer contactpersoon
 5. Bedragen en bijhorende bewijsstukken zoals hierboven beschreven

De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de door haar bezorgde informatie correct is. De sportclub houdt de effectieve bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.

Sportclubs die vragen hebben kunnen terecht bij Vlas|Sportiv via 050 / 35 84 62 of info@sportiv.be en info@vlas.be 

 

 

sport vlaanderen
algemeen info

Meer nieuws

sportzot en vlas

Sportzot wordt partner van Vlas

18 jun 2024

Vlas en Sportzot slaan de handen in elkaar, eerste sponsor-partner voor Vlas!

Project VR - Klasuitstappen

29 mei 2024

Het project Boogschieten in Virtual Reality mist haar doel niet dankzij de inzet van de deelnemende clubs! Initiaties in de scholen, klasuitstappen naar de clubs, langetermijnsamenwerkingen tussen schuttersclubs en lokale basisscholen!

Vlas kampioenschap Flessenschieten - Jachtgeweer

02 mei 2024

De eerste Vlas-kampioenen van 2024 zijn gekend!

Green Team Vlas 2024

Project 'Green Team' gaat van start!

15 apr 2024

De inschrijvingen staan open voor het project Green Team. Duurzaam samenwerken op je sportclub!