16 feb 2023

Ondersteuning via sportnoodlening

Aanvraagprocedure sportnoodlening gestart als steunmaatregel

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking zo goed als mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed via het decreet van 23 december 2022 tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven. Naast het subsidietraject wordt 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie.

Hieronder vind je alle informatie vanuit Sport Vlaanderen over de noodlening voor sportclubs.

Wat houdt de noodlening in?

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Vanaf 1 februari tot en met 31 december 2024 kan je een aanvraag voor een sportnoodlening (binnen de perken van de begroting) indienen.

De noodlening heeft als doel:

 • om de sportfederatie, sportclub met rechtspersoonlijkheid of sportgerelateerde rechtspersoon in staat te stellen om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren; of
 • om de sportfederatie, sportclub met rechtspersoonlijkheid of sportgerelateerde rechtspersoon de mogelijkheid te bieden om te investeren in duurzame energie. Investeren in duurzame energie kan zowel het uitvoeren van energiebesparende maatregelen als energieopwekkende maatregelen inhouden.

Deze personen of organisaties kunnen een sportnoodlening aanvragen:

 • sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie,
 • erkende sportfederaties,
 • sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of erkende sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de sportclub of sportfederatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren.

Als sportgerelateerde rechtspersoon kan je enkel een krediet aanvragen in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende  sportfederatie. Het maximale krediet van 1.000.000 euro, is van toepassing op de aanvragen van een sportfederatie respectievelijk sportclub, en al hun sportgerelateerde rechtspersonen samen.

Je kan de aanvraag enkel indienen bij Sport Vlaanderen via een online platform. Op basis van de gegevens die we daar opvragen, beoordelen we je kredietwaardigheid en of je aanvraag ontvankelijk is. Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV-Standaardleningen nv (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemer) en Sport Vlaanderen zelf, zal de ontvankelijke dossiers beoordelen.

Als je een krediet krijgt toegekend, heb je als kredietnemer recht op een uitstel van terugbetaling via een toegekende vrijstellingsperiode. Deze kan maximaal twaalf maanden bedragen na toekenning van de sportnoodlening en mag je in delen opnemen. De vrijstellingsperiode kan enkel toegekend worden door PMV-Standaardleningen nv. Dit kan PMV-Standaardleningen nv doen op eigen initiatief of na aanvraag door de aanvrager. Na elke vrijstellingsperiode bezorgt PMV-Standaardleningen nv je een nieuwe bindende aflossingstabel.

Je kan als kredietnemer kiezen voor een gedeeltelijke of integrale vervroegde terugbetaling, zonder wederbeleggingsvergoeding.

De kredietaanvrager moet aantonen dat het krediet ertoe bijdraagt om financieel gezond te worden en moet de kredietwaardigheid aangetoond worden.

Hoe moet je een aanvraag doen?

Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks bij Sport Vlaanderen aan te vragen via de link https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis/.

Welke bewijsstukken en verantwoording moet mijn sportclub voorzien?

Om in aanmerking te komen voor een noodlening om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen, moet de aanvragende organisatie een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan de sport gerelateerde infrastructuur hebben, of gebruikt ze deze tegen betaling.

Om in aanmerking te komen voor een noodlening om te investeren in duurzame energie moet de aanvragende sportorganisatie een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan de sport gerelateerde infrastructuur hebben, waarop de investeringen betrekking hebben.

De aan te leveren gegevens, en tevens de basis waarop bovenstaande beoordeling zal worden gemaakt, zijn onder te verdelen in vier grote delen:

 • organisatie van de sportorganisatie;
 • impact van de energiecrisis;
 • prognoses op basis van het businessplan en cashflowplanning, meer bepaald cashflowplanning die de nood aan werkkapitaal aantoont en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers.
 • Afhankelijk van het type lening:
  • in geval van noodlening i.f.v liquiditeitsproblemen: historische cijfers

  • of in geval van een investeringslening: een investeringsplan met minstens een grondige omschrijving van de uit te voeren werken, raming of offertes die de kosten staven, benodigde kapitaal en geschatte besparing.

In geval van een positieve beslissing, legt PMV-standaardleningen nv aan de kredietnemers een kredietovereenkomst voor. Je ondertekent die kredietovereenkomst en bezorgt deze terug aan de diensten van PMV-Standaardleningen nv. Van zodra PMV-Standaardleningen nv de ondertekende kredietovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.

sport vlaanderen

Meer nieuws

Vacature bij Vlas|Sportiv

26 jan 2024

Ontdek onze vacature voor "Allround medewerker"

JEZ! Jeugd+

20 dec 2023

Steun Jeugd+ dankzij JEZ! en draag bij aan meer en betere jeugdwerking voor onze Jeugd+ clubs

TREND digitaal of print

19 dec 2023

Uit onze enquête blijkt dat een deel van onze leden het TREND magazine liever digitaal ontvangt. Behoor jij ook tot deze groep of krijg je het printexemplaar toch nog liever in de bus?

jeugdplus

TOP 10 Jeugd+ 2023

08 dec 2023

Ook in 2023 een nieuw record aan sterren voor jeugdwerking